Biuro Rachunkowe Martyna Bury

* termin wpłaty podatku dla osób opodatkowanych w formie karty podatkowej,
* termin wpłaty ryczałtowanego podatku dochodowego pobranego od należności wypłaconych zagranicznej osobie prawnej z tytułów wymienionych w art. 21 ust. 1 ustawy o pdop,
* termin wpłaty zryczałtowanego podatku dochodowego pobranego od dochodów z dywidend oraz innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych

do 7 dnia każdego miesiąca

07

* termin opłacenia, za poprzedni miesiąc, składek na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne oraz Fundusz Pracy za siebie (jeżeli nie zatrudnia się pracowników).

do 10 dnia każdego miesiąca

10

*  termin opłacenia, za poprzedni miesiąc, składek na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne oraz Fundusz Pracy i/lub Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych (jeżeli zatrudnia się pracowników),     

* wpłaty podatku od nieruchomości i podatku leśnego – osoby prawne, jednostki organizacyjne oraz spółki nieposiadające osobowości prawnej,    

* złożenia informacji podsumowującej o dokonanych wewnątrzwspólnotowych dostawach lub nabyciach towarów VAT-UE – do 15-tego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym powstał obowiązek podatkowy, jeśli deklarację składamy w formie tradycyjnej,   * W przypadku spełnienia warunków wynikających z art. 100 ust. 4 ustawy o VAT informację podsumowującą VAT-UE można składać za okresy kwartalne do 15-tego dnia miesiąca następującego po kwartale, w którym powstał obowiązek podatkowy.

do 15 dnia każdego miesiąca

15

* termin wpłaty ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych (ryczałt za grudzień uiszcza się w terminie złożenia zeznania rocznego PIT-28),     

* termin wpłaty zaliczki PIT-5 na podatek dochodowy od osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą na zasadach ogólnych ,   

* termin wpłaty zaliczki PIT-5L przy wyborze opcji 19% wpłaty zaliczki na podatek dochodowy,  

* Wpłaty na PFRON.

do 20 dnia każdego miesiąca

20

*  wpłaty podatku VAT za miesiąc poprzedni oraz złożenie deklaracji VAT-7, VAT-8, VAT-12

do 25 dnia każdego miesiąca

25

Ważne terminy

Biuro Rachunkowe Martyna Bury

ul. Józefa Becka 16/3

51-672 Wrocław

tel.: 601-096-444

 

e-mail: martyna.bury@brmb.pl

NIP: 894-141-92-38

Regon: 381020361

Certyfikat Księgowy nr 67366/2014